c S
Izbor dana

Uknjižba prava vlasništva

14.03.2016 07:30 Ako je u zemljišnoj knjizi kao organ upravljanja upisan narodni odbor, tada se smatra da je takva nekretnina na kojoj je upisana općenarodna imovina bez upisanog prava upravljanja, korištenja i raspolaganja, te da je općina koja je imala pravo upravljanja na toj nekretnini imala samo pravo na gospodarenje njome do rješavanja pitanja titulara prava vlasništva.