c S
Izbor dana

Vrijednost predmeta spora

02.06.2016 07:30 Kod nenovčanih tražbina ako ima više tužitelja koji nisu jedinstveni suparničari, vrijednost dopuštenosti revizije ocjenjuje se prema vrijednosti predmeta spora u odnosu na svaki od tih zahtjeva pojedinačno.