c S
Izbor dana

Smetanje posjeda - istek roka

11.07.2016 07:30 U konkretnom predmetu rok iz odredbe članka 21. stavak 3. ZV-a je procesno-pravni rok, što znači da kada zadnji dan procesnog roka istekne na dan kada sud ne radi, rok istječe početkom prvog idućeg radnog dana, a sve u smislu odredbe članka 112. Zakona o parničnom postupku.