c S
Izbor dana

Aktivna legitimacija

09.12.2016 07:30 Ako su u sporu radi naplate zajedničke pričuve na strani tužitelja naznačeni svi suvlasnici stambene zgrade tada je svaki pojedini tužitelj dužan dokazati svoju aktivnu legitimaciju.