c S
Izbor dana

Zainteresirana osoba

22.02.2017 07:30 Jedinica lokalne samouprave je zainteresirana osoba u upravnom sporu koji se vodi radi naplate komunalnog doprinosa. Nema zapreke da se zainteresirana osoba uključi u spor u drugostupanjskom upravnom sporu, odnosno u postupku povodom žalbe.