c S
Izbor dana

Obustava parničnog postupka

14.03.2017 07:30 Sud će obustaviti parnični postupak ako je tuženik kao pravna osoba brisan iz sudskog registra i ako nema pravnog slijednika niti stečajne mase.