c S
Izbor dana

Zastara

14.06.2017 07:30 Ako je banka otkazala ugovor o kreditu tada je dug dospio na naplatu u cijelosti zbog čega se više ne radi o povremenoj (anuitetnoj) tražbini već o tražbini u cjelokupnom iznosu koja zastaruje u roku od pet godina.