c S
Izbor dana

Pravilo o teretu dokazivanja sud je dužan primjenjivati samo izuzetno, odnosno samo ako na temelju izvedenih dokaza, koje je savjesno i brižljivo ocijenio, ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu.

27.04.2009 09:50 Nadalje, valja naglasiti da se pravilo o teretu dokazivanja, sadržano u odredbi čl. 221a ZPP-a primjenjuje izuzetno – ako sud na temelju izvedenih dokaza koje je savjesno i brižljivo ocijenio (sukladno odredbi čl. 8 istog zakona) – ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu.