c S
Izbor dana

Upis u katastarski operat

04.08.2017 07:30 Vođenje parnice na redovnom sudu, vezano za pravo vlasništva na nekretninama na kojima se mijenjaju podaci u katastarskom operatu, razlog je za prekid upravnog postupka.