c S
Izbor dana

Ponovno odlučivanje o vlasništvu dijela zemljišta uz međnu nekretninu, uz postojanje sudske nagodbe kojom je uređeno pitanje međne linije, a time i vlasništva međnih nekretnina, bilo bi protivno institutu pravomoćnosti.

05.05.2009 09:53 Prema ocjeni ovog suda činjenica da je ograda tužiteljice dotrajala, te da se nagnula, uz nagnuće te ograde nad tužiteljičinu nekretninu (što je sve nesporno) ne daje osnova za pokretanje vlasničkog spora tužiteljice prema tuženici, radi utvrđenja prava vlasništva.