c S
Izbor dana

Teret dokaza

02.01.2018 07:30 Promjene u katastarskom operatu moraju se provesti na temelju rješenja općinskog suda o utvrđivanju prava vlasništva, dok je na tužitelju teret dokaza o eventualnom vlasništvu na predmetnoj nekretnini.