c S
Izbor dana

Komunalna naknada

24.01.2018 07:30 Naknadno dostavljeni vlasnički list iz kojeg proizlazi da je vlasnik prostora druga pravna osoba, nije razlog za obnovu postupka, jer je obveznik plaćanja korisnik tog prostora, a ne vlasnik.