c S
Izbor dana

Građevinsko zemljište koje nije privedeno namjeni

14.03.2018 07:30 Društveno vlasništvo na građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni prestalo je po sili zakona.