c S
Izbor dana

Osporene tražbine

11.06.2018 07:30 Ako je stečajni upravitelj osporio tražbinu, sud vjerovnika upućuje na parnicu protiv stečajnoga dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine.