c S
Izbor dana

Lokacijska dozvola

20.07.2018 07:30 U slučaju kada je prostorno planskom dokumentacijom određena maksimalna dužina pročelja stambene zgrade, radi dužine veće od dopuštene ne može se izdati lokacijska dozvola.