c S
Izbor dana

Zakon o tržištu kapitala

23.07.2018 07:30 Novi Zakon o tržištu kapitala objavljen je u Narodnim novinama broj 65/18 i stupa na snagu 27. srpnja 2018. godine. Iznimno su članak 405. stavak 1. točka 9. i članak 409. stavka 1. točke 6. stupili na snagu 21. srpnja 2018. Članak 368. stavci 5. do 8. stupaju na snagu 3. rujna 2019.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti dosadašnji Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08., 146/08., 74/09., 54/13., 159/13., 18/15., 110/15. i 123/16.).