c S
Izbor dana

Odlučivanje o platnom nalogu

24.07.2018 07:30 Kada je u odluci o glavnoj stvari odlučeno da se platni nalog održava na snazi u odnosu na iznos glavne tražbine i troškova ovršnog postupka, sud u takvom slučaju presudom ne naznačuje posebno rok u kojem je stranka dužna tu činidbu izvršiti, jer je rok ispunjenja već naznačen u platnom nalogu.