c S
Izbor dana

Osporene tražbine

24.09.2018 07:30 Kada stečajni vjerovnik svoju tražbinu dokazuje ovršnom ispravom, sud je dužan na parnicu uputiti osporavatelja da dokaže osnovanost svog osporavanja, a ne stečajnog vjerovnika.