c S
Izbor dana

Ugovor o nalogu

09.01.2019 07:50 Nalogoprimac ima pravo na naknadu za svoj trud i onda kada između stranaka nije ništa ugovoreno, ali je u parničnom postupku kao tužitelj dužan dokazati kolika bi to uobičajena ili pravična naknada za njegov trud bila.