c S
Izbor dana

Parnični troškovi

01.02.2019 07:00 U slučaju običnog, formalnog suparničarstva, sud u odluci o troškovima postupka mora odlučiti o troškovima koje protivna stranka mora naknaditi svakom od suparničara zasebno, a ne može rješenjem o troškovima postupka obvezati protivnu stranku da svim suparničarima naknadi jedan ukupni iznos troškova ili ukupni iznos troškova dijeliti na jednake dijelove.