c S
Izbor dana

Naknada za deposedirano zemljište

07.03.2019 07:30 U slučaju kada je novi korisnik uveden u posjed ali rješenje o deposedaciji nije doneseno te je deposedacija izvršena faktično, naknada se može utvrditi jedino na redovnom sudu.