c S
Izbor dana

Suparničarstvo i žalbeni postupak

03.06.2019 07:30 Kada samo jedan od običnih suparničara podnese žalbu protiv prvostupanjske presude, žalbeni sud odlučuje o prvostupanjskoj presudi samo u dijelu u kojem se ona odnosi na tog žalitelja.