c S
Izbor dana

Solidarnost dužnika

11.09.2019 08:17 Ugovorom o pristupanju dugu solidarna obveza osnovana je u isključivom interesu dužnika pa je on dužan nadoknaditi cijeli iznos duga trećoj osobi koja je kao sudužnik namirila vjerovnika.