c S
Izbor dana

Kad odlučuje o naplati komunalne usluge, sud je dužan prije svega utvrditi tko je bio vlasnik nekretnine u spornom periodu na koje se odnosi potraživanje s osnove komunalne usluge, odnosno je li vlasnik te nekretnine obvezu plaćanja komunalnih usluga prenio na korisnika.

15.07.2009 08:36 Prije svega valja reći da je predmetom spora naplata komunalne usluge isporuke plina tuženiku od strane tužitelja za razdoblje od ožujka 2002.g. do siječnja 2003.g.