c S
Izbor dana

Lokacijskom dozvolom treba precizno odrediti udaljenost objekta od granica parcele sukladno dokumentima prostornog uređenja, a grafički dio izraditi na važećoj katastarskoj podlozi.

20.07.2009 09:17 Točkom 4. predmetne lokacijske dozvole navedeno je da je podrumski dio sjeverne lamele udaljen od granice građevne čestice 1 m, kao i  podrumski dio južne lamele od južne granice.