c S
Izbor dana

Ne može se ponavljanje sudskog postupka tražiti radi eventualno naknadnog saznanja o činjenicama koje su postojale u vrijeme donošenja rješenja u upravnom postupku.

21.07.2009 09:19 Naime upravni spor je spor o zakonitosti upravnog akta u kome sud ne utvrđuje činjenično stanje, ne provodi dokaze, ne rješava samu upravnu stvar, nego samo kontrolira pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja u upravnom postupku.