c S
Izbor dana

Ako je između stranaka sporna međašna linija, sud nije ovlašten provoditi postupak radi smetanja posjeda.

22.07.2009 09:08 Kako je postupak radi smetanja posjeda sud dužan provoditi kada u postupku utvrdi da nema povrede (poremećaja ili uništenja) međe ili kada sama međašna linija nije sporna, a u ovom postupku je utvrđeno ...