c S
Izbor dana

Novine u Zakonu o parničnom postupku na području prekida postupka

03.04.2020 08:31 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" br. 70/19) je uveo na području prekida postupka značajne novine. Neke od novina primjenjuju se na postupke u tijeku, a neke samo na novozapočete postupke. Pod novozapočetim postupcima podrazumijevaju se postupci započeti 1. rujna 2019. pa nadalje, kada je Zakon o izmjenama i dopunama ZPP-a načelno stupio na snagu.