c S
Izbor dana

Novine u u parničnom postupku povodom žalbe protiv prvostupanjske odluke

20.04.2020 08:35 Dana 1. rujna 2019. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama ZPP-a ("Narodne novine" br. 70/19.). Neke od izmjena i dopuna odnose se na žalbu, s tim da se većina tih izmjena i dopuna primjenjuje samo na postupke pokrenute od 1. rujna 2019. O tim izmjenama i vremenskim granicama primjene novih odredbi na području žalbe riječ je u ovom stručnom članku.