c S
Izbor dana

Likvidacija nad imovinom brisanog društva

08.10.2020 08:41 Članovi uprave provode likvidaciju društva u kojem su tek nastali razlozi za brisanje, ako općim aktima ili odlukama skupština nije drugačije određeno ili odlučeno. Nad naknadno pronađenom imovinom brisanog društva iz sudskog registra, likvidaciju pak provodi likvidator kojeg imenuje sud.