c S
Izbor dana

Tumačenje članka 67. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

12.02.2021 07:46 Člankom 67. Kolektivnog ugovora propisano je da službeniku i namješteniku, za čijim je radom prestala potreba u državnom tijelu, to državno tijelo je dužno ponuditi prijem u državnu službu, odnosno sklapanje ugovora o radu, ako se u roku od jedne godine ukaže potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik bio raspoređen u trenutku kada je za njegovim radom prestala potreba. Navedena odredba ne odnosi se na službenike i namještenike koji su u državnoj službi radili na određeno vrijeme.