c S
Izbor dana

Presumpcija izvršene dostave i rok za žalbu

25.02.2021 07:55 Rok za žalbu protiv prvostupanjske presude stranci koja je bila uredno obaviještena o ročištu za objavu presude, ali nije pristupila na to ročište, računa se od idućeg dana nakon dana objave prvostupanjske presude, neovisno o tome je li presuda nakon toga istaknuta na e-oglasnoj ploči suda ili nije, odnosno neovisno o tome je li kasnije dostavljena stranci na bilo koji drugi način.