c S
Izbor dana

Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike broj 8/7

05.03.2021 08:46 U godine neprekidnog staža mjerodavnog za izračun jubilarne nagrade uračunavaju se sve godine rada ostvarenog u javnim službama i u državnoj službi, neovisno o tome što je do preuzimanja po sili zakona odnosno sporazumnog premještaja došlo prije stupanja na snagu važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.