c S
Izbor dana

Dugo trajanje postupka za povrat imovine dane na privremeno korištenje, nametnulo je prekomjerni pojedinačni teret i time poremetilo pravičnu ravnotežu koju je potrebno uspostaviti između prava podnositelja zahtjeva na mirno uživanje svoga vlasništva i općeg interesa.

06.11.2009 08:11 Podnositelj zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava (u nastavku: Europski sud) prigovara zbog dugog vremenskog razdoblja u kojem nije bio u mogućnosti ostvariti povrat svoje kuće...