c S
Izbor dana

Naknada plaće

01.06.2022 07:19 Budući da tužitelj koji je samostalni obveznik plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, je na dan od kojeg bi mogao ostvariti pravo na naknadu plaće, imao dug za neplaćeno obvezno zdravstveno osiguranje koji je podmirio tek nakon godinu dana, nema pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad.