c S
Izbor dana

Smrt stranke - prestanak punomoći

15.06.2022 07:06 Smrću fizičke osobe, koja je stranka parničnog postupka, prestaje vrijediti i punomoć koju je ta stranka dala punomoćniku. Ukoliko punomoćnik poslije smrti stranke podnese žalbu u ime preminule stranke - žalba će se odbaciti.