c S
Izbor dana

Ukoliko je pravo na korištenje službenog automobila u privatne svrhe utemeljeno na sadržaju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama poslodavca i radnika, tada je poslodavac takav primitak dužan prikazati kao plaću (u naravi) i na isti obračunati doprinos iz plaće, doprinose na plaću i porez na dohodak.

25.11.2009 08:13 „Gledano pravno teoretski moguće je da poslodavac radniku da neki primitak u naravi, bilo u stvarima ili uslugama za koje radnik ne plaća nikakvu cijenu...