c S
Izbor dana

Stranka koja je podnijela zahtjev za mirno rješenje spora ima pravo na naknadu troškova zastupanja po odvjetniku samo u slučaju da se radi o zahtjevu koji se može ostvariti u sudskom parničnom postupku i gdje je postupanje u smislu odredbe čl. 186. a. Zakona o parničnom postupku bila procesna pretpostavka za podnošenje tužbe.

27.11.2009 08:10 „Prvo materijalno pitanje odnosi se na pravo stranke koja je podnijela zahtjev za mirno rješenje spora  na naknadu troškova zastupanja po odvjetniku u tom postupku...