c S
Izbor dana

Žalba u sporovima male vrijednosti

22.09.2022 07:11 U sporovima male vrijednosti stranke nemaju pravo žalbe na presudu u pogledu utvrđenog činjeničnog stanja prvostupanjskog suda.