c S
Izbor dana

Nakon što ocijeni dopuštenost prijedloga za povrat u prijašnje stanje, sud mora zakazati ročište radi ispitivanja osnovanosti tog prijedloga, osim ako su činjenice na kojima se prijedlog temelji općepoznate.

15.12.2009 08:09 Naime, nije na sudu da cijeni karakter bolesti, ni da li je u vrijeme isticanja roka za podnošenje žalbe punomoćnik bio u stanju izjaviti žalbu...