c S
Izbor dana

Objekti prava vlasništva

09.03.2010 07:30 Ako je nekretnina ucrtana na katastarskom planu, ali je u tužbenom zahtjevu pogrešno navedena oznaka katastarske čestice, sud nije ovlašten samo zbog takve pogrešne oznake katastarske čestice odbiti tužbeni zahtjev.