c S
Izbor dana

Ugovor o nalogu

22.04.2010 07:38 Kada je otkazan Ugovor o nalogu, nalogoprimcu pripada pravo na isplatu naknade za onaj dio poslova koje je isti za nalogodavca obavio, bez obzira na činjenicu da li je nalogoprimac odustao od ugovora s osnovanim razlogom ili bez njega, budući o toj okolnosti ovisi samo eventualno dodatno pravo nalogoprimca i na naknadu štete ako je od odustanka od strane nalogodavca došlo bez osnovanog razloga.