c S
Izbor dana

Trošak vještačenja

04.06.2010 07:45 Ako je stranka, postupajući po rješenju suda, uplatila iznos potreban za podmirenje troškova vještačenja, a vještak je dostavio svoj pisani nalaz i mišljenje prije rasprave, sud ne može ponovno pozivati stranku radi uplate novog troška vještačenja koji bi se odnosio na vještakovo usmeno iznošenje svog nalaza i mišljenja na glavnoj raspravi.