c S
Izbor dana

Upis u posjedovni list

14.06.2010 07:09 Osnov za upis promjena u katastarskom operatu je odluka zemljišnoknjižnog suda o pravu vlasništva, koju odluku treba upisati u katastar, jer samo pozivanje na to pravo vlasništva nije dovoljno.