c S
Izbor dana

Prava stranih državljana

05.07.2010 07:10 Strani državljani i apatridi ostvaruju pravo na naknadu za oduzetu imovinu prema odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, osim u slučaju kada je pravo na naknadu određeno međudržavnim sporazumima.