c S
Izbor dana

Ograničavanje vlasničkih prava vlasnika stana

16.07.2010 07:18 Odredbama Zakona o najmu stanova kojima se regulira ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom ne ograničavaju se vlasnička prava vlasnika, budući odredbama čl. 6-8. Zakona o najmu stanova koje odredbe reguliraju pitanje zaštićenih najmoprimaca i zaštićene najamnine na stanovima u privatnom vlasništvu nisu protivne Ustavu Republike Hrvatske niti Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola 1, 4, 6, 7 i 11 uz tu Konvenciju.