c S
Izbor dana

Zakonska zatezna kamata

19.07.2010 07:28 Ukoliko je tražbina izražena u kunskom iznosu tada je sud dužan utvrditi na koji dan je izvršena konverzija glavne tražbine koja je ugovorena u stranoj valuti iz valutnog iznosa tražbine u kunsku protuvrijednost, budući ovrhovoditelju na glavnicu u kunama pripada zakonska zatezna kamata sukladno odredbi čl. 277. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, od idućeg dana konverzije, a na glavnicu izraženu od dana konverzije u stranoj valuti ovrhovoditelju pripada zatezna kamata po stopi koju banka u mjestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju u valuti koja je bila ugovorena.