c S
Izbor dana

Neimovinska šteta

18.08.2010 07:34 Radnik ima pravo na ime satisfakcije za pretrpljene duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti koju trpi zbog profesionalne bolesti u svezi s radom, na pravičnu naknadu.