c S
Izbor dana

Upotrebljavanje tuđe stvari u svoju korist

10.11.2010 07:31 Zakupnik poslovnog prostora koji je i nakon raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora nastavio koristiti poslovni prostor zakupodavca dužan je naknaditi zakupodavcu korist koju je imao od protupravne upotrebe poslovnog prostora, a koja predstavlja visinu zakupnine koju bi inače zakupodavac ostvario.