c S
Izbor dana

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

27.12.2010 07:30 Pravo na podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole je osobno pravo podnositelja, pa s tim pravom on slobodno raspolaže. Stoga ako podnositelj zahtjeva tvrdi da nije podnio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole određenog sadržaja, tada ga treba pozvati i pitati kakvu lokacijsku dozvolu traži.